اصول سرپرستی: انگیزش

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

                                بسم الله الرحمن الرحیم
 
 
اصول سرپرستی موضوع تحقیق : "انگیزش"
 

 

                                                             مقاله شماره 2:

انگیزش یک اصطلاح کلی است که بعضی اوقات به نیازها ، خواسته ها ، تمایلات ، یا قوای درونی افراد اطلاق می شود . انگیزه را چرایی رفتار گویند . به دیگر سخن هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد . انگیزش انسان اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه ناشی از نیازهای اوست . بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت : انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد .

بعضی از نیازها مانند نیازهای زیستی جزو نیازهای اولیه هستند ، نیازهای روانی جزو نیازهای ثانویه است که شدت آن در افراد مختلف متفاوت می باشد .

بنا به این اوصاف ، اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله بستگی دارد . از سوی دیگر همه رفتارهای افراد هدفدار است .

در واقع دو عامل رفتار را شکل می دهند ، یکی انگیزه و دیگری هدف . از این دو انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موفقیت سازمانی دارند . بنابراین انگیزش یک فرآیند زنجیره ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع میشود ، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کشش به سوی هدفی می گردد که محصول آن رفتار نیل به هدف است . توالی این فرآیند ممکن است منجر به ی نیاز شود . بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود . در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید . در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده اما تنها عامل انگیزشی نیست .

 

نمودار 1- چگونگی شکل گیری رفتار :

مروری بر نخستین نظریات انگیزش

نخستین نظریات انگیزش به ارائه الگوی منحصر به فردی از انگیزش می پردازند به گونه ای که آن را درباره هر کارگر، کارمند و در هر موقعیتی قابل صدق می دانند . این دیدگاه ها عبارتند از :

1. مدل سنتی

این مدل به مدیریت علمی نسبت داده می شود که مبتنی بر انگیزش مادی است و پرداخت حقوق و دستمزد به ازای تولید بیشتر ، افزایش می یابد . طبق این نظریه مدیران معتقدند کارگران دارای سستی و تنبلی ذاتی بوده و تنها به وسیله پول و عوامل اقتصادی می توان آن ها را به تولید بیشتر تحریک کرد ، از این رو مدل انسان اقتصادی از این نظریه حاصل می شود .

2. مدل روابط انسانی

این مدل به آزمایش های هاثورن و روابط انسانی ناشی از آن نسبت داده می شود . این محققان دریافتند که کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش انگیزه کارکنان می شود ، اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و در نتیجه کارآیی کارکنان می شود . مدل انسان اجتماعی از این نظریه حاصل می شود . بنابراین در الگوی سنتی در برابر یک دستمزد نسبتا بالا کارآیی افزایش می یابد ، اما در مدل روابط انسانی ی نیاز اجتماعی ، احترام به کارکنان ، مشاوره و مشارکت آن ها در تصمیم گیری موجب اثر بخشی است .

3. مدل منابع انسانی

پژوهشگران این بخش ضمن استفاده از دو مدل قبلی از نظر ساده تلقی کردن مساله انگیزش و نگاه یک بعدی به آن ، به ارائه دو مجموعه مفروضات بدبینانه و خوش بینانه از انگیزش پرداختند . از نظریات معروف این مدل مفروضات YوX و دیدگاه مازلو است، که در تقسیم بندی محتوایی از انگیزش مورد بررسی قرار می گیرد .

نظریات معاصر انگیزش

در دیدگاه های کنونی انگیزش به عوامل زیادی توجه شده که موجب تحریک افراد می شوند . در یک دسته بندی کلی از نظریات انگیزش این نظریات به شرح زیر طبقه بندی می شوند .

1. نظریه های محتوایی

که بیشتر به مسائل درونی انسانی و عوامل انگیزشی توجه دارد ، مانند سلسله مراتب نیازها ، عوامل نگهدارنده و انگیزاننده ، نظریه X و Y نظریه ERG و نیازهای سه گانه مک کللند .

 

2. تئوری ها یا نظریه های فرآیندی

برای چگونگی انگیزش و اینکه افراد با چه هدفی برانگیخته می شوند ، طرح می گردد ، مانند : نظریه انتظار ، برابری ، اسناد و هدفگذاری .

3. نظریه های مبتنی بر تقویت

نظریه های مذکور در دو بخش قبلی به طور عمده شناختی بوده و بر اساس احساسات ، حالات ، تصورات و انتظارات تمرکز دارند ، اما نظریه های تقویتی بر روابط بین نیازهای درونی فرد و نتایج و پاسخ ملموس تمرکز دارند مانند تقویت مثبت ، منفی ، تنبیه و خاموش سازی .

نظریه سلسله مراتب نیازها

مازلو در این نظریه ، احتیاجات بشری را به هفت طبقه تقسیم بندی نموده و آن را سلسله مراتب نیازها می نامد .

منظور از سلسله مراتب نیازها این است که وقتی یکی از احتیاجات تا حدی برطرف گردید ، احتیاجات دیگری پدیدار می شود . برای مثال وقتی احتیاجات یک فرد که در پایین ترین طبقه سلسله مراتب احتیاجات او قرار دارد ، برطرف گردید ، یا به بیان دیگر شخص از نظر خوراک ، پوشاک ، مسکن و ... مشکلی نداشت ، دیگر این نیازها در ایجاد حرکت در شخص نقش مهمی نخواهد داشت ، بلکه بلافاصله احتیاج دیگری از طبقه بالاتر ظهور میکند که آن نیاز در انسان ایجاد حرکت می کند .

پیروان مکتب کلاسیک معتقدند اگر احتیاجات جسمانی زیردستان برآورده شود آنان حداکثر تلاش خود را برای کسب هدف های سازمان به کار خواهند برد . این گونه مدیران معمولا از خود سوال می کنند که چرا کارآرایی سازمان اضافه نمی شود ؟ در حالی که ما پول خوبی می پردازیم و موقعیت و طبیعت کار عالی است .

 

نمودار 2- سلسله مراتب نیازهای انسانی :


در حقیقت پولی که به کارمندان یک سازمان پرداخت می شود، تا احتیاجات جسمانی خود را از قبیل خوراک ، پوشاک و مسکن تامین کنند وقتی به مصرف می رسد که آن ها در خارج از محیط سازمان خود هستند و معمولا هیچ کس پول را در موقع کار خرج نمی کند . بنابراین پول به تنهایی نمی تواند انگیزه ای در کارمندان سازمان ایجاد کند ، آنچه باعث انگیزه می شود برآوردن نیازهایی است که در سلسله مراتب نیازها در مرتبه بالاتری قرار دارند . ( به شرط آن که احتیاجات جسمانی آنان برطرف شده باشد ) ، یعنی احتیاجاتی از قبیل امنیت و تامین اجتماعی و تعلق احترام و مانند آن به ندرت کاملا ء می شوند ، بخصوص برای افرادی که در رده های پایین سازمان قرار دارند و به فوق العاده یا پاداش متکی هستند .

ی نیاز قدر و منزلت ، احساساتی مانند اتکای به نفس ، ارزش داشتن ، صلاحیت و قابلیت داشتن و مانند آن را در فرد به وجود می آورد ، حال آن که عدم ی این نیازها باعث میشود که شخص احساس خود کم بینی ، ضعف و بی پناهی کند و احتمالا ناراحتی های عصبی در شخص ایجاد شود .

نظریه انگیزش و بهداشت روانی

در این نظریه طبیعت انسان ، از لحاظ کیفیت ی نیازهای خود دارای خصوصیتی دوگانه است ، یک خصلت آدمی چنان است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم احساس عدم رضایت می کند و چون شرایط و عوامل فراهم گردد ، احساس عدم رضایت کاهش یافته به تدریج به بی تفاوتی می انجامد . اکثر عوامل فیزیولوژیک دارای این نوع تاثیر می باشند و این دسته از عوامل را می توان عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود نامید . برای مثال : تشنگی که خود منشاء یکی از ناراحتی های غیر قابل تحمل است از این نوع به شمار می رود که هر گاه بروز کند تمام نیازهای انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و چون با نوشیدن آب فرو نشیند ، این احساس تبدیل به بی تفاوتی و نهایتا منجر به بیزاری می گردد . این نیازها که به وسیله عوامل طبیعی و خارجی می شوند ، پس از مدتی به عنوان حقوق مکتسبه تلقی می شوند و فقط شخص را به تحصیل مزایای بیشتر برمی انگیزانند .

خصلت دیگر آدمی وجود نیازهایی است که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فراهم می آورد و سوی دیگر آن ، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است . به کمک ی این نیازها می توان شاغل را راضی کرد . این نیازها که به وسیله عوامل شغلی و درونی و نه محیطی می گردد ، عبارتند از : کسب موفقیت ، تحسین به خاطر انجام کار ، مسئولیت بیشتر و رشد در کار . این رضایت ها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلوبی ترکیب شوند ، پایدار خواهند بود . با توجه به این عوامل دوگانه ، مدیر می تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهد . در این وضع گرچه بهسازی محیط شغلی لازم شمرده می شود ولی نمی توان به آن قناعت کرد و به موازات آن می توان انگیزه های خلاقانه آدمی را که رضایت واقعی را در ذات کیفیت و نتیجه انجام کار جستجو می کنند بیدار کرد و به کار گرفت . مدیر ، با استفاده از این برداشت دو بعدی می تواند فلسفه مدیریت و شیوه رهبری منابع انسانی را متحول کند .

مقایسه نظریه های سلسله مراتب نیازها و انگیزش و بهداشت روانی:

مورد مقایسه قرار می گیرند ، مشاهده می شود که هر دو نوع ، سلسله روابط واحدی را مورد تایید قرار می دهند . تاکید نظریه اول بر نیازهای انسانی و روانی فرد در محیط کار و خارج از محیط کار است ، در حالی که نظریه دوم توجه خود را بر چگونگی تاثیر شرایط کار بر نیازهای اساسی همان شخص متمرکز می سازد . آن چه عوامل حفظ بهداشت روانی گفته میشود به طور کلی این است که مدیران و کارکنان فنی و تا حدودی کارمندان دفتری در جامعه نوین به درجه ای از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی رسیده اند که اکنون فقط نیازهای درجه عالی می تواند برای آنان عواملی برانگیزنده محسوب شود .

نیازهای سه گانه درجه پایین تر ، دیگر برای هیچ یک از کارکنان عامل برانگیزاننده نیرومندی به حساب نمی آید ، بلکه پیشرفتش در سطح کنونی فقط برای حفظ بهداشت روحی آنان ضروری است زیرا تجربه نشان داده است که پول و مزایا ، نیازهای جسمانی و ایمنی را ء می کند حال آن که نیازهای اجتماعی را روابط با سرپرستی و دیگر افراد و نمونه هایی ازعوامل بهداشت روحی است که ء می نماید .

نمودارهای ضمن مقایسه نظریه های مزبور ، ارتباط بین آن ها را نشان می دهد . مطابق نمودار شماره ی نیازهای جسمانی ، ایمنی ، احتماعی و قدر و منزلت جزو عوامل بهداشت روانی هستند و ی نیازهای خودیابی و قدر و منزلت جزو عوامل انگیزشی ، یعنی ی نیاز قدر و منزلت جزو هر دو دسته عوامل بهداشت روانی و انگیزشی می تواند باشد . هر گاه این نیاز با کسب پست سازمانی از طریق شایستگی ء شود عامل انگیزش محسوب می گردد و اگر کسب پست سازمانی از طریق رابطه باشد جزو عوامل بهداشت روانی خواهد بود .

 

نمودار 3 مقایسه مدل های سلسله مراتب نیازها و انگیزش- بهداشت روانی

 

 

نظریه دو ساحتی انسان یا نظریه X و y .

مک گریگور برداشت ها ، طرز تلقی و نگرش مدیران را در زمینه ماهیت و انگیزش انسان ها به دو گروه تقسیم می کند و به منظورآن که این دو گروه ، آن طور که هستند معرفی شوند و هیچ گونه پیشداوری نسبت به آن ها صورت نگیرد ، آن ها را با دو حرف x و y مشخص کرده است .

 

بدین ترتیب و سبک های مدیریتی که بر مبنای نظریه دو ساحتی انسان به هدایت افراد سازمان می پردازند اعتقاد به انجام مواردی خاص برای هر یک از مفروضات دارند که در نگاره 2-29 ملاحظه می شود .

 

نظریه نیازهای زیستی ، تعلق و رشد

این نظریه شباهت زیادی با نظریه سلسله مراتب نیازها دارد ، با این تفاوت که برای بروز نیازها به سلسله مراتب قائل نیست و آن ها را در یک پیوستار مورد بررسی و کارکرد قرار می دهد . در این نظریه مطرح می شود که هر فرد بر اساس حالت های احساسی و عاطفی ، ارزش های آموخته شده و خواسته خود به بروز نیازی می پردازد . در این نظریه نیازهای زیستی در واقع همان نیازهای جسمانی و ایمنی در نظریه سلسله مراتب نیازهاست ، نیاز تعلق به نیازهایی چون محبت ، کرامت و احترام توجه دارد و نیاز به رشد در واقع به همان نیاز به کمال و تعالی در آدمی اشاره دارد .

نیازهای سه گانه مک کللند

دیوید مک کللند سه عامل انگیزشی را در مورد نیازها پیشنهاد نمود که عبارتند از :

1. نیاز به کسب موفقیت

یعنی تلاش برای کسب هدف با توجه به برنامه ها و استانداردهایی که موفقیت را تضمین مینماید . از نظر مک کللند ، این نیاز سبب می شود که افراد به تعریف و تکذیب دیگران درانجام کار توجه نداشته و تنها پاداش موثر برای آن ها تحقق اهداف و آرزوهایشان در خصوص انجام کار است .

2. نیاز به کسب قدرت

یعنی کسب توانایی برای اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آن ها می باشد این نیازها سبب میشود که افراد مسئولیت های دیگران را بر عهده بگیرند و بر آن ها اعمال نفوذ نمایند و در وضعیت رقابتی به انجام کار بپردازند و همواره در پی کسب شهرت ، اعتبار و تشخیص هستند و بیش از آن که به عملکرد موثر فرد توجه کنند به اعمال نفوذ بر دیگران توجه دارند . در مقایسه با نظریه مازلو، صاحبنظران معتقدند که نیازها به قدرت بین نیاز احترام و خود شکوفایی قرار دارد .

3. نیاز به کسب دوستی و روابط

یعنی تمایل به کسب دوستی ، حمایت دیگران و ایجاد روابط صمیمی با آن ها ، بر اساس این نیاز افراد تمایل دارند که مورد پذیرش دیگران واقع شوند و در شرایطی که تعاون حاکم است و روحیه همکاری و تفاهم وجود دارد به کار اشتغال داشته باشند . افرادی که دارای این نیاز هستند، اغلب به عضویت در باشگاه ها ، موسسات اجتماعی و فعالیت های گروهی گرایش دارند . این نیاز با نیاز تعلق یا اجتماعی در مراتب نیازهای مازلو شباهت دارد .

 

نظریه انتظار

این نظریه علت این که چرا مردم یک رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح می دهند و انتخاب می کنند ، شرح میدهد و انگیزه هر رفتار را با موارد زیر معین می کند :

1. ادراک فرد یا انتظار وی از نتایج یا پاداش هایی که احتمالا از یک رفتار معین حاصل می شود .

2. جذابیت آن پاداش در ی نیاز های او .

بدین ترتیب انگیزش حاصل ادارک فرد است از آنچه می خواهد کسب کند و آنچه به دست خواهد آورد ، البته اگر راه ویژه ای را تعقیب نماید . رابطه مذکور به صورت رابطه ذیل خواهد بود .

نتایج مورد انتظار (E) * جذابیت نتایج(V) = انگیزش (M)

این نظریه نشان می دهد که یک فرد فقط هنگامی اقدام به انتخاب رفتاری می کند که معتقد باشد احتمال زیادی در به دست آوردن نتایج مطلوب وجود دارد و این نتایج به اندازه کافی در توانایی ی نیازهایش کشش دارند . همچنین رفتاری را که جذابیت نتایج آن پایین یا منفی باشد ، انتخاب نخواهد کرد . بنابراین انگیزه انجام کار هم به نتایج مورد انتظار و هم جذابیت آن وابسته است .

نظریه انتظار و عدالت

در این نظریه انگیزش فرد تابعی است از :

1. E>P : اعتقاد به اینکه کوشش به انجام کار منجر خواهد شد .

2. P>O : اعتقاد به این که انجام کار به نتیجه مطلوب ختم می شود .

3. جذابیت نتایج : شدت نیازی که به وسیله این نتایج برآورده خواهد شد ، مطابق رابطه زیر :

جذابیت نتایج * اعتقاد به این که عملکرد نتیجه * اعتقاد به این که تلاش = میزان تلاش

مطلوب را خواهد دارد . به عملکرد منجر خواهد شد . ( قدرت انگیزش )

Effort=(E>P)*(P>O)*V

علائم رابطه عبارتند از :

کوشش = E ، نتایج = O ، عملکرد = P ، جذابیت نتایج =V .

بنا به رابطه مذکور ، عملکرد تابعی است از انگیزش و توانایی :

توانایی(A) * انگیزش (M) = عملکرد (P)

یا

توانایی(A) * میزان تلاش (E) = عملکرد (P)

همچنین رضایت ، تابعی از نتایج کسب شده است و تصور فرد از عدالت و انصاف منظور شده در گرو تحقق این نتایج است . پاداش ها نیز بر دو نوع است :

1. پاداش های درونی ( باطنی ) نظیر چالشی ( آزمودنی ) بودن کار ، ی نیاز شهرت با انجام کار و غیره .

2. پاداش های خارجی ( عارضی ) نظیر پول ، مقام ، موقعیت و ... .

معیار عدالت و پاداش ها هم ، چیزی است که شخص با در نظر گرفتن آنچه دیگران برای انجام همان نوع کار دریافت می دارند ، احساس می کند باید دریافت دارد .

نتیجه ی نیازها بر اعتقاد به منجر شدن کوشش به نتیجه ختم نتیجه به منظور طلب انگیزش آتی ( کوشش ) فرد اثر می گذارد و موجب تقویت آن می شود و این برخورد و باز بازخورد همچنان ادامه می یابد و بر بهبود کیفیت حرکت به تدریج می افزاید . نمودار فرآیند انگیزش ، عملکرد ، رضایت خاطر و روابط میان آن ها را ترسیم می نماید ، مدیران اجرایی را بدین معنی هدایت می کند که اهداف زیر دستان مشکل عمده ای نیست و به توانایی و مهارت های آنان مربوط می شود و سیستم پاداش باید با نیازهای غالب آنان مرتبط شود .

نظریه برابری

در گذشته نظریه برابری را نظریه مقایسه اجتماعی یا نظریه بده و بستان نیز خوانده اند . بر مبنای این نظریه افراد انگیزه شدید در برقراری تعادل میان کار خود با نهاده هایشان در آن کار دارند . این نظریه دیدگاه های زیر را ارائه می کند :

1. ادراک فرد از میزان برابری یا نابرابری در محیط کار ، مهمترین انگیزه ای است که به انجام کار و رضایت خاطر منجر می شود .

2. ادراک فرد از برابری ، حاصل مقایسه بین نسبت نهاده هایش به نتایج به دست آمده در برابر نهاده ها و نتایج به دست آورده دیگران است .

 

برای نمونه نهاده ها عبارتند از : تلاش، تجربه ، کارآموزی ، سابقه کار ، مهارت ، تحصیلات ، موقعیت اجتماعی و از نمونه نتایج به دست آمده ، می توان دستمزد ، مزایا ، موقعیت شغلی ، نشانها و ... را نام برد .

3. نابرابری منشا تنش در فرد است . هر چه نابرابری ادراک شده بیشتر باشد ، انگیزه فرد در کاهش تنش بیشتر خواهد شد .

4. اگر پاداش متناسب به فرد داده نشود احساس نابرابری خواهد کرد .

5. اگر کارکنان بیش از حد معمول مزد دریافت دارند بیشتر کار خواهند کرد و اگر کمتر از حد معمول پرداخت شود خوب کار نخواهند کرد .

6. اگر به کارکنانی که قطعه کاری می کنند بیش از معمول پرداخت شود محصولات با کیفیت بهتر تولید خواهند کرد و اگر کمتر پرداخت گردد محصولات با کیفیت پایین تر تولید می کنند .

7. احساس نابرابری موجب افزایش غیبت می شود .

8. هرچه فرد می کوشد تا با تلاش کمتر نتایج مثبت بیشتری به دست آورد .

این نظریه بینش خوبی نسبت به ارتباط میان پاداش و تلاش فرد به مدیر می دهد ولی در تاکید بر پاداش های ملموس به جزء نگری گرایش دارد .

نظریه اسناد

طبق این نظریه رفتار انسان ها یا برخواسته از ویژگی های شخصیتی افراد است ، یا به وضعیتی که در آن قرار داشته اند بستگی دارد . بنابراین نظریه اسناد مسئولیت و فرآیندهای شناختی که انسانها بر مبنای آن دلایل رفتار خود و دیگران را تعبیر و تفسیر می کنند ، مورد تحلیل قرار می دهد . نظریه اسناد بر آن است که تبیین کند چگونه آدمی تلاش می کند تا پدیدار شدن رفتارهای مشهود فردی را بر اساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران بازشناسد .

نظریه هدفگذاری

طبق نظریه هدفگذاری اگر برای هر شخصی هدفی تعیین شود ، افراد برای نیل به اهداف تعیین شده برانگیخته می شوند ، بنابراین علاوه بر نیازها ، خواسته ها و دیگر مفاهیم درونی ، محیط نقش بسیار مهمی در تعیین اهداف و هدایت عملکرد افراد دارد . در واقع این نظریه بیان می دارد که افراد دارای هدف بیشتر و دقیقتر از افراد بی هدف تلاش می کنند و افراد با اهداف رقابتی و مبارزه طلبانه نسبت به افرادی که دارای اهداف ساده و سهل هستند بیشتر تلاش و فعالیت می کنند و یا افرادی که پذیرش به اهداف دارند نسبت به افرادی که در مقابل اهداف مقاومت به خرج می دهند ، فعالترند .

صاحبنظران معتقدند گرچه تعیین هدف بازدهی افراد را افزایش می دهد ، اما در خصوص پدیده های غیبت جابه جایی یا رضایت شغلی طرح قابل تحلیلی ارائه نمی دهد .

 

نظریه تقویت یا شرطی کردن عامل

نظریه تقویت به روانشناس معروف اسکینر و همکارانش نسبت داده می شود . در این نظریه انگیزش درونی نفی شده و رفتار را متاثر از رفتار گذشته و محیط بر اقدامات آینده تحلیل می نمایند .در این نظریه با تفکیک رفتارهای ارادی از غیر ارادی تلاش بر تقویت رفتار ارادی مفید می شود و بدین گونه به اصلاح رفتار پرداخته می شود . اسکینر برای تقویت و اصلاح رفتار از چهار روش به گونه ای که در زیر مشاهده می نمایید ، نام می برد :

 

1تقویت مثبت

پاداشی است که در مورد رفتار مطلوب داده می شود . هدف از این روش تایید رفتار مطلوب فرد و افزایش امتیازها برای تکرار آن نوع رفتار می باشد .

 

2. پرهیز یا تقویت منفی

2. تلاش فرد برای کسب نتایج مطلوب با حذف رفتارهای نامطلوب از نظر دیگران است ، یعنی برای اینکه فرد از ابتلا به نتیجه نامطلوب پرهیز کند ، رفتار مورد نظر دیگران را انجام می دهد ، مثل افرادی که برای جلوگیری از انتقاد مافوق رفتار مطلوب نظر وی را انجام می دهد تا از انتقاد او در امان باشد .

 

3. تنبیه

نتایج ناخوشایند برای رفتارهای نامطلوب و غیره دلخواه است ، مانند تاخیر که کاری با نتیجه توبیخ ، تعلیق و غیره است ، در این روش متاسفانه رفتار صحیح به فرد آموزش داده نمی شود .

 

4. خاموش سازی یا چشم پوشی

خاموش سازی و چشم پوشی به منظور از بین بردن تمامی تقویت ها متعاقب یک رفتار غیر مطلوب و نامناسب می باشد . همانند روش تنبیه منظور از این روش جلوگیری از تکرار و تقلیل رفتار نامطلوب است . نادیده گرفتن افراد ضعیف این مفهوم را به فرد منتقل می کند که باید در اصلاح و تقویت رفتار تلاش می کند .

حال این پرسش مطرح است که برای اعمال روش های نظریه تقویت رفتار از چه برنامه ای و در چه زمانی باید مطلوبترین روش را اتحاذ نمود . پاسخ این پرسش را باید در تحلیل موقعیت بر اساس قانون اثرگذاری که منتهی به نتایج مطلوب می شود ، جستجو کرد . نگاره زیر این مفهوم را نشان می دهد .

 

 

به کارگیری نظریات انگیزشی

حال این پرسش مطرح است که با وجود نظریات انگیزشی متفاوت چگونه می توان در عمل به درک مناسبتری دست یافت . صاحبنظران بر این باورند که نگرش نظام گرا و ترکیبی موجب اثربخشی کاربردی نظریات انگیزشی خواهد شد ، یعنی برای بررسی ترکیبی و نظام گرا باید تمام عوامل موثر بر انگیزش کارگر یا کارمند مورد بررسی قرار گیرد . این مدیران بر اساس این نوع بررسی ها قادر خواهند بود یکی از نظریات محتوایی ، فرآیندی یا تقویت را به کار گیرند .

 

با تشکر از جناب هاشمی که در ساخت و ارائه این وبلاگ انگیزه را در بنده بوجود آوردند.

 

                                                       « پایان »

منبع: 

http://mehdi221.blogfa.com/post/1


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://babakkhalili.blogfa.com/post/2
  • کلمات کلیدی: نظریه ,انگیزش ,رفتار ,نیازهای ,نتایج ,عوامل ,سلسله مراتب ,مراتب نیازها ,بهداشت روانی ,ی نیاز ,جذابیت نتایج ,سلسله مراتب نیازها ,عوامل بهداش
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها